Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

   Foto efterlysning !
Denne art mangler vi et godt foto af. Vil du hjælpe med at få afbilledet denne art, kan du sende dit foto til:
info@danmarksinsekter.dk

Dit foto skal helst være det originale, vi tilpasser det så det passer til websiden.

Dit foto bliver kun brugt på www.danmarksinsekter.dk og du kan til enhver tid bede om at få det slettet.

Dit navn vil selvfølgelig stå som © fotograf under foto.

  Relateret information
Litteratur
Anders Nilsson:
Aquatic Insects of North Europe.
Apollo Books 1996.

Peter Wiberg-Larsen:
Slørvinger og Døgnfluer.
Miljøstyrelsen 1984.
Vandløbs-rapporter
Forskellige amter i Danmark har lavet flere rapporter omhandlende status for smådyrs faunaen i vores åer - her er nogle af rapporterne:

Vandløbsrapport over Århuså 1997 - pdf

Vandløbsrapport over Gudenå 1996 - pdf

Vandløbsrapport over Skjernå 1988-1997 - pdf
Video
Mayfly - a life story
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Metretopus borealis  
  Orden: Ephemeroptera (Døgnfluer)  
  Familie: Ametropodidae  
  Art: Metretopus borealis (Eaton, 1871)  
  Opdateret d. 12.1.2011 Print denne side  
 
 
Anden navngivelse
= Metretopus norvegicus Eaton, 1901

Døgnfluen Metretopus borealis er i Danmark meget sjælden, og er kun kendt fra Vestjylland. Her er den registreret meget spredt og fåtalligt i de tre store åsystemer Skjern Å, Storå og Karup Å. Den findes i hovedløbet i alle tre åsystemer, men også i nogle af de større åer, som løber til hovedløbene.
Derudover er den nyregistreret i to tilløb til Stadil Fjord. Ud fra de få fund er det vanskeligt at vurdere artens udvikling, men den synes umiddelbart at være i en svag fremgang. Under alle omstændigheder er den en sårbar art, da den kun findes fåtalligt og er rentvandskrævende.

I perioden 1988-1992 er den kun registreret en enkelt gang i den mellemste del af Hover Å, der løber til Stadil Fjord, mens den i perioden 1993-1997 er registreret i Rind Å og Hoven Å i Skjern Å-systemet, Lilleå i Storå-systemet og i Tim Å, der løber til nordenden af Stadil Fjord. Ved alle de nævnte registreringer har det kun drejet sig om få individer.
Ud over de tre kendte åsystemer for arten er den således nu også registreret i to tilløb til Stadil Fjord. Med hensyn til Karup Å skal det bemærkes, at den er registreret her i 1998, arten skulle også være udbredt i Skjern Å, men er dog ikke registreret ved amtets undersøgelser i perioden 1988-1997. Dette tyder på, at den kun er fåtalligt forekommende.

Ud over Danmark findes arten i det nordlige Skandinavien (Lapland) og Rusland samt i Baltikum.

Kendetegn
Metretopus borealis er en let kendelig art, der på væsentlige punkter skiller sig ud fra resten af den danske døgnfluefauna.
Larven kan straks kendes på at den som eneste danske art har tvespidset klo på forbenene. kloen er endvidere udfladet, nærmest skeformet hvælvet og langs randen forsynet med lange børster.

Imago hører til den gruppe af døgnfluer der har to haletråde. Bagfoden har 5 frie led og bagvingen har veludviklet nervatur som hos Heptagenia og Siphlonurus. Fra disse slægter adskiller den sig ved at have en meget tydelig spids på bagvingerne lige foran roden og ved at have ét par intercalarårer i cubitalfeltet (Heptagenia har 2 par og hos Siphlonurus mangler de).

Biologi
Den har 1 generation om året, hvor de voksne har flyvetid i juni-juli. Tidsperioden for nymfernes forekomst er ikke detaljeret kendt, men store nymfer ses i foråret og først på sommeren.

Den er forholdsvis følsom over for organisk forurening, idet der ikke er nogen fund på forureningsgrader dårligere end II-III. Den ringe forureningstolerance er formodentlig en af de væsentligste årsager til, at den er meget sjælden her i landet.

Levested
Arten findes i store vandløb med god strøm og god vandkvalitet, hvor den er knyttet til vandløbsvegetationen.

Flyvetid
Juni-juli

  Se alle arter i ordenen Ephemeroptera (Døgnfluer)    

Åben alle arter | Luk alle arter
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk