Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Status over Danmarks døgnfluer
Der findes ca. 2500 arter af ferskvandsinsekter i Danmark. Bestanden af en række døgnfluer, guldsmede, slørvinger og vårfluer er reduceret væsentligt i de danske vandløb gennem de sidste 100 år. Mange registrerede danske ferskvandsinsekter er derfor enten uddøde eller truede.

I ældre litteratur kan man læse at når hestevogne kørte hen over broerne ved de store floder i Europa, gled hestene ligefrem i et tykt lag af døgnfluer. disse døgnfluer havde formodentligt sat sig til rette for at gennemgå forvandlinger fra subimagostadiet til imago. Dette naturfænomen kan man ikke oplever mere, og siden dengang er der forsvundet mange arter af døgnfluer herhjemme og antallet af de eksisterende individer af de arter vi har tilbage, er gået stærkt tilbage og er intet mod hvad vi havde engang. Af de 43 arter døgnfluer der er fundet i Danmark, er fem uddøde: Baetis buceratus, Baetis digitatus, Baetis muticus, Heptagenia longicauda og Siphlonurus lacustris, og otte andre anses for akut truede.

Highslide JS
Svovlgul døgnflue (Heptagenia sulphurea) Han/subimago
Svovlgul døgnflue, lige klækket. Han/subimago.
Foto © danmarksinsekter.dk

Men lidt solstråle historie skal der også være plads til. Igennem et par årtier er der gjort meget herhjemme for at tilbagelægge vores åer til deres oprindelige slyngninger så vandløbskvaliteten er blevet som før. Men også vandkvaliteten er blevet væsentligt bedre fordi mere af vores spildevand bliver renset mere effektivt. Så efter mange års tilbagegang er flere rentvandskrævende døgnfluer og andre vandinsekter i fremgang. En opgørelse fra 1998 viser således fremgang for 9 arter af døgnfluer og 2 arter er genfundet efter at have været erklæret for forsvundne. Der er dog meget der endnu skal gøres, hvis diversiteten af arter og antal af individer, bare skal nærme sig hvad den var engang.

Døgnfluerne udgør en stor del af fiskenes føde i åen og er derfor en vigtig del af økosystemet. Dette drager fluefiskeren nytte af ved at imiterer dem.
Foto © danmarksinsekter.dk


Litteratur
Anders Nilsson:
Aquatic Insects of North Europe.
Apollo Books 1996.

Peter Wiberg-Larsen:
Slørvinger og Døgnfluer.
Miljøstyrelsen 1984.
Vandløbs-rapporter
Forskellige amter i Danmark har lavet flere rapporter omhandlende status for smådyrs faunaen i vores åer - her er nogle af rapporterne:

Vandløbsrapport over Århuså 1997 - pdf

Vandløbsrapport over Gudenå 1996 - pdf

Vandløbsrapport over Skjernå 1988-1997 - pdf
Video
Mayfly - a life story
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Ephemeroptera - Døgnfluer  
  Orden: Ephemeroptera (Døgnfluer)  
  Opdateret d. 4.5.2011 Print denne side  

 
Highslide JS
Majflue (Ephemera danica) Hun/subimago
Majflue (Ephemera danica). Hun/subimago.
Gudenå 5. Juni 2001. Foto © danmarksinsekter.dk
Døgnfluerne er en meget smuk gruppe vandinsekter, få insekter er så skrøbelige fine som disse. I Danmark er der fundet 43 arter som lever lige fra små damme til større søer, kanaler, små bække og større vandløb. Flere af arterne er meget sjældne.

Der er fundet 43 forskellige arter af døgnfluer i Danmark, 5 af disse er desværre forsvundet fra landet og andre er så sjældne at de nu kun lever ét enkelt sted - Rhithrogena gemanica er én af disse. Arten findes nu kun i Højenbæk ved Vejle, hvor den lever på en strækning på få hundrede meter. Her lever den på stenene i det iltrige kølige vand.
Andre Døgnfluer lever på vandplanterne og andre igen i gruset på bunden af åen, som fx Majflue (Ephemera danica) som ses på foto her på siden.

Døgnfluerne har ufuldstændig forvandling, det vil sige at de ikke har noget puppestadie som fx sommerfuglene har. Efter ægget er klækket i vandet gennemgår dyret en række nymfestadier hvor den næsten ikke ændrer udseende bortset fra størrelsen. Når nymfen er voksen svømmer den op til vandoverfladen og gennemgår en forvandling til et stadie der er specielt for Døgnfluerne - nemlig subimagostadiet. Når nymfen når vandoverfladen, sprækker dens hud i "nakken" og ud kommer et vinget insekt der er besat med masser af meget små hår. Disse små hår gør at insektet bliver vandskyende og dermed nemmere kan befri sig af overfladespændingen. Herefter flyver døgnfluen ind til bredden og gennemgår ret hurtigt sit sidste hudskifte og bliver hermed til et fuldt voksen kønsmoden insekt - imago. I dette stadie bliver dyret smuk transparent, og specielt vingerne, afhængigt af arten, kan skinne i mange forskellige farver.

Døgnfluernes parringsdans og parring foregår typisk ude over vandoverfladen i åen eller søen nogle meter over denne, Her danser hannerne op og ned i luften og venter på at en hun skal komme flyvende. Når dette sker kaster han sig over hende og griber fast med sine lange forben. Disse lange forben har hannen kun i imago stadiet.
Parringsdansen og parringen kan også ses som store "røg skyer" der er op til 15-20 meter høje og et par meter i bredden og tæller millioner af individer. Dette er set hos Canis spp. i maj måned ved Tangesø i Midtjylland.

Efter parring ved åen, dumper hunnerne hos de fleste arter æggene i vandet mens de flyver opstrøms, dette for at forhindrer den naturlige drift der vil forekomme i et vandløb og for at forhindrer at arten på et tidspunkt havner ude i havet. Andre arter kravler ned under vandoverfladen på fx sten eller planter, og fastgør æggene der. Den voksne døgnflue tager ikke føde til sig, hverken i subimago eller imago stadiet.

Eksempler på fem døgnfluearters levesteder
Langt de fleste af vores døgnfluer lever i vandløb, i kilder og i små og store åer. men nogle lever også i søer og damme, og kan kun findes der, som f.eks. en af vores mindste arter Caenis horaria (E). Denne art der er almindelig over det
A = Svovlgul døgnflue (H. sulphurea), lever på sten i strømmende vand.
B = E. ignita, kan findes overalt i åerne.
C = E. vulgata, lever gravet ned i gruset i åer og søer.
D = S. aestivalis, i små bække i skove.
E = C. horaria, i mudder/sand på bunden af søer.
Foto © danmarksinsekter.dk
meste af landet lever i søer, damme, samt i langsomt flydende vandløb og kanaler. Nymfen lever i det tynde mudderlag der ligger oven på søens stabile bund. Arten er sammen med de andre fra slægten, nogle af de døgnfluer der har den hurtigste forvandling og korteste levetid. Fra nymfen forlader vandet, til den har gennemgået subimago stadiet, er blevet kønsmoden (Imago), har parret sig, lagt æg og dør - går der ikke mange minutter, højst et par timer. Her er virkelig tale om en døgnflue.

En anden art der også lever på bunden af søen og den langsomt flydende å, er Ephemera vulgata (C). Denne art er modsat den før omtalte, vores største døgnflue. Den graver en u-formet gang i gruset/sandet hvor den ved hjælp af sine gæller laver en vandstrøm igennem hullet hvorefter den kan filtrere vandet for fødeemner. Vi har en anden art i samme slægt Majflue (Ephemera danica), denne art ligner meget E. vulgata både som nymfe og voksen, men denne art lever kun i relativt hurtigt strømmende vandløb.

Modsat de før omtalte to arter der begge lever i stille-stående eller langsomt flydende vand, kræver arten Svovlgul døgnflue Heptagenia sulphurea (A) til gengæld en hurtig vandstrøm hen over sig for at kunne overleve. Derfor finder man også tit denne art i stryg hvor vandet er iltrigt og løber raskt hen over sten og grus. Arten er smuk svovlgul som voksen insekt, derfor det latinske navn sulphurea.

Siphlonurus aestivalis (D) er en art der også kræver hurtigt strømmende iltrigt vand. Arten skal kunne svømmer ekstremt godt da den lever på kanten til den kraftige strøm, og for at kunne dette er den udstyret med fjerformede haler der gør den istand til uden problemer at bevæge sig rundt. Da S. aestivalis kræver meget rent og hurtig strømmende iltrigt vand, er den ikke alm. i Danmark. Men hvor den findes kan den optræde i rimelig stort antal. Det er en stor døgnflue.

Den sidste af de fem arter er Ephemerella ignita (B). Denne art kan, hvor den lever, findes overalt i vandløbet, både på sten, grus, vegetation og på gamle grene. Når den klækker i juli måned i tusmørket kan den tælles i millionvis. Ørred og Stalling er helt vilde med den.

  Se alle arter i ordenen Ephemeroptera (Døgnfluer)    

Åben alle arter | Luk alle arter
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk