Home         De danske arter         Andet entomologi         Webshop         Information       

   Viste du at...

  Relateret information
Bekæmpelse af ørentvister
Ørentvister kan være et problem bare ved deres tilstedeværelse, men de kan også optræde direkte som skadedyr hvor de gennemgnave frugter, blomsterknopper, løg, knolde og rodstokke i f.eks. drivhuset.

Ørentvister er aktive om natten og skjuler sig om dagen og netop dette kan udnyttes i bekæmpelsen af dem. Om dagen skjuler ørentvister sig i sprækker, huller o. lign. Dette kan udnyttes ved at om aftenen tage noget bølgepap eller en urtepotte med noget sammenkrøllet avis i og placere fælden hvor man har observeret ørentvisterne. Næste dag kan man finde mange af ørentvisterne deri. Her kan de så let rystes ud i det fri eller evt. aflives.
En fugtig gulvklud placeret i nærheden af ørentvisterne skulle også være en god måde at fange dem på.

I gamle dage brugte man at hænge svine- og koklove op hvorefter ørentvisterne gemte sig deri. Man lå også udhulede græskar og agurker ud, og mellem espalierernes grene stak man enten lange smalle papirkræmmerhuse eller endnu bedre, hule stænger af forskellige skærmplanter. Fældes for alle disse fælder er, at man skal huske at tømme dem hver dag.


Litteratur
Michael Chinery (på dansk v. Henrik Enghof):
Vesteuropas Insekter
Gads Forlag 1987.
Relaterede link
Ørentviste - Danmarks JordbrugsForskning Afd. for plantebeskyttelse og skadedyr
 
  De danske arter Forfatter: Svend Michael Nielsen  
  Dermaptera - Ørentviste  
  Orden: Dermaptera (Ørentviste)  
  Opdateret d. 23.12.2010 Print denne side  
 
 
Hun af Almindelig Ørentvist (Forficula auricularia)
i Kål-Tidsel. Foto © danmarksinsekter.dk
I Danmark er der fundet fem arter ørentviste, en af dem Sandørentvist (Labidura riparia) er ret sjælden.

Ørentvister er natdyr som om dagen holder sig skjult under sten og andre mørke steder. De lever af døde dyre- og planterester og normalt opfattes de ikke som noget skadedyr. De kan dog i sjældne tilfælde optræde i så stort antal at de fx kan gøre skade i gartnerierne.

Om efteråret graver ørentvistehunnen et bo i jorden, hvor også hannen kan opholde sig indtil æglægningen om foråret. Hunnen er meget kendt for at vogte over sine æg og unger.
Nogle ørentviste kan flyve, fx Lille Ørentvist (Labia minor). Den store tang der er bagerst på bagkroppen - og som er mere buet hos hannen end hos hunnen - bruges ved parringen, som forsvar, til at spise med og måske som redskab til at folde vingerne sammen efter flyvning.

I Danmark er der fundet 5 arter af ørentviste, Lille Ørentvist (Labia minor), Almindelig Ørentvist (Forficula auricularia), Skov Ørentvist (Chelidurella acanthopygia), Buskørentvist (Apterygida media) og endelig den sjældne Sandørentvist (Labidura riparia).

De fem danske arter
Lille Ørentvist (Labia minor): Europas mindste ørentvist, flyver gerne. Træffes nær menneskeboliger, kompostdynger, møddinger og lossepladser.

Almindelig Ørentvist (Forficula auricularia): Europas og Danmarks almindeligste ørentvist, træffes overalt i Danmark.

Skov Ørentvist (Chelidurella acanthopygia): Træffes i skove, ofte højt oppe i træerne.

Buskørentvist (Apterygida media): Kravler gerne op i blomster hvor de ynder at spiser kronbladene.

Sandørentvist (Labidura riparia): Europas største ørentvist. Findes på sandede steder, især hav- og flodkyster. Graver lange gange i sandet eller skjuler sig under opskyl. Findes også på lossepladser. Delvis rovdyr.

Lidt om Almindelig Ørentvist (Forficula auricularia) fra ældre litteratur
Hunnen hos Almindelig Ørentvist (Forficula auricularia) har et meget imponerende yngelpleje som næsten er unikt blandt insekter, her er hvad Vilh. Bergsøe skriver i et af hans to bind, Fra Mark og Skov, 1915:

"Den almindelige Ørentvist er et af de Insekter som er tidligst paa Færde om Foraaret, idet Solens Straaler kan lokke den ud af dens Smuthuller allerede i Begyndelsen af Marts, ja stundom endog tidligere. Saa snart Foraars-Temperaturen har vundet nogen Fasthed, kan man, ofte allerede i Marts, under Mos og Plantedele finde Ørentvistens Rede, som kun bestaar af en svag Fordybning i Barken eller i den fugtige Jord.
De glinsende hvide, senere noget gullige Æg er ovale og ligger altid hobet sammen i en lille Bunke. Over denne Æggehob, som i Reglen dannes af en tredive til tresindstyve Stykker, finder man Hunnen liggende i en Stilling, som om den rugede Æggene, idet den holder Æggehoben sammen med sine Ben og dækker dem med det forreste Parti af Legemet.
Den viser, under hele denne Rugeperiode, som varer henved tre Uger, den allerstørste Ængstelighed for Æggene, som den straks igen søger, naar man fjerner den derfra. Spreder man Æggehoben, stabler den Æggene sammen igen, idet den et for et bringer dem tilbage mellem Munddelene, og naar Æggehoben atter har naaet sit oprindelige Antal, lægger Hunnen sig paa ny over den som en Høne paa sine Æg.
Nogle Varmeudvikling kan der vel næppe være Tale om, men det er muligt, at Hunnen ved at befugte Æggene fremmer deres Udvikling.
Det hele Forhold, hvortil i øvrigt ogsaa Jordkrebsen viser noget tilsvarende, er ret sjældent i Insektverdenen, hvor Mødrene jo i reglen nøjes med at aflægge deres Æg paa de for Larverne mest passende Steder uden nogensiden at se deres yngel, som først kommer frem, naar Moderen har ophørt at leve.
Tager man Æggehoben hjem for at udklække Æggene, mislykkes dette altid, Naar man ikke taget Moderen med; men sætter man denne ned til Æggene, vil den allerede i Løbet af første Nat have dannet en Rede, samlet Æggene til en hob og ligge rugende over dem den næste Morgen".

Vilh. Bergsøe. Fra Mark og Skov, 1915


En ørentvist i øret!
Ørentvister har fra gamle dage fået skyld for, at de om natten kravle ind i sovende folks øre, og sågar æde af den indre hjerne. Dette er selvfølgelig noget sludder, og ikke sandt. Her lidt gammel poesi om "problemet".

Du lumpen Øren-Tvist! kan Du mit Øre skade,
Da skal Du strax dit Liv foruden Skaansel lade;
At Du skal aldrig faa til sligt af mig Forlov,
Thi jeg mit Øre har til andre Ting behov.

Albert Thura. Fra skov og mark, 1915
 
eXTReMe Tracker
© Copyright 1999-2016 - www.danmarksinsekter.dk - Tlf: 93911001 - Mail: info@danmarksinsekter.dk